Rotsne

Alkohol kultur i Danmark – kopi

Dette er en kopi af en side som er vigtig for at kunne forklare vores kultur. Siden blev hostet hos en Internet udbyder der blev ramt af krisen.

Kulturhistorisk

Alkohol har været en fast bestanddel af den danske kultur igennem 1000 år.

Denne side beskriver danskernes forbrug igennem livet stadier og hvordan at ny politiske strømninger forsøger at udvande denne danske kultur til fordel for en fælles Europæisk kultur, som kendetegnes ved at have en puritansk holdning på mange områder.

Loven

I Danmark er der ingen lov om alkoholforbrug. Der er en grænse på 16 år vedr. alkohol køb [1].

Der må ikke føres et køretøj med en alkoholpromille på over 0,5.

Før konfirmationen

– Om forældre, som er blevet for vant til pasning.

Børn under konfirmationsalderen bør ikke drikke alkohol, medmindre at det sker af medicinske årsager. Det er almindelig understøttet af befolkningen som helhed.

De senere års afdækning af at håndkøbsmedicin mod forkølelse stort set ingen virkning har og at næsespray for mange kan skabe afhængighed, har medført at det gamle husråd om at blande te, rom og sukker har vundet indpas igen.

Danske børn tilbringer meget tid i institutioner. 90 % af danske børn er indskrevet i børnehaveklasser og der er lovforslag undervejs om at gøre det obligatorisk. Derfor har der i de senere år været kedelige episoder med fulde børn helt ned 8 års alderen [2][3]. Det fænomen skyldes at det danske samfund er et dobbeltindkomstsamfund, hvilket har mindsket dialogen imellem generationerne, når barnet passes ud det meste af året. Overlevering af værdifulde normer går tabt og barnet sættes til at passe sig selv i et miljø, som ikke er så struktureret, som det er vant til.

Forældrene bør være sammen med børnene hele tiden i disse ferie perioder. De må ikke tage udgangspunkt i deres egen barndom, hvor at børn i kvarteret var et fælles projekt for familierne med mindst en hjemmegående forælder til enhver tid.

Konfirmationen til 16 år

– Posefester eller Rave-parties ?

Fra gammel tid har det været en tradition at introducere alkohol for unge i forbindelse med konfirmationen. Således blev der helt tilbage i det 17. århundrede observeret konfirmander i området omkring Rosenborg. Senere da forlystelsessteder som Tivoli og Bakken blev stedet at mødes, begyndte man at markedsføre “Blå mandag”, så andre gæster kunne vide, hvornår at de skulle holde sig væk [4].

Når en person bliver 16 år i Danmark, kan denne gå på kommunen og købe et ID-kort, som gør det muligt at købe alkohol på egen hånd. Derfor må forældrene i denne periode indlede en dialog med deres barn og forberede denne på hvordan at der drikkes.

For at få ro til denne proces, som primært indeholder en accept af at barnet drikker alkohol, når det serveres i familiens rammer, så er det blevet almindeligt at man i folkeskolens ældste klasser laver en moralsk kontrakt imellem forældrene, hvor at det aftales at man ikke serverer alkohol i hjemmet, når barnet har venner på besøg eller holder fest, hvilket i praksis enkelte steder betyder at fødselsdagsfester for vennekredsen springes over for at undgå at skabe grundlag for en konflikt. Forældre skal være foran barnet. De skal vælge deres konflikter med barnet med omhu. Et barn som konstant for lov til at opleve konflikter med forældrene, får ikke megen selvtillid. På den anden side skal barnet kunne håndtere en konflikt. Derfor tilrådes det at forbeholde konflikter til emner, hvor at det har stor betydning.

I sommerferieperioden har der været en stigende tendens til såkaldte Rave-parties eller free-parties. De er som regel ikke særlig store dvs. 5-25 personer, der fester og hygger sig, men desværre kan de medføre hærværk. Festerne afholdes som regel i grønne områder. Alkoholen kan de som sagt ikke købe selv, men de får unge over 16 til at købe dem. Sælgere af stoffer er også nævnt som leverandør af alkohol, så de kan komme dialog med de unge og dermed introducere deres egne varer.

Derfor har forældre, samt sportsforeninger introduceret både pose-fester og halballer, hvor at der er voksne tilstede, som minimere vold og holde øje med sælgere af stoffer. I forbindelse med politi-reformen og kommunesammenlægningen er halballerne dog kommet under pres for at holde gruppen af unge under 16 år væk fra festerne, da disse ofte afholdes i lokaler, hvor at politikerne bestemmer husreglerne. For at forhindre at deres børn falder i hænderne på illegale miljøer, er antallet af posefester vokset.

Posefester er kendetegnet ved at forældrene og barnet sammen afstemmer hvad barnet kan tåle baseret på genetikken i barnets familie. Posen afleveres til voksne ved festen og der skrives navn på posen. Barnet kan nu i løbet af aftenen få alkohol fra sin egen pose og når denne er tømt, er festen forbi. Barnet lærer derved at alkohol skal nydes langsomt [5].

Holdningen til posefester / halballer varierer fra politikreds til politikreds. I nogle kredse kan man bedre håndtere – de illegale forsamlinger af unge og har måske ikke opfattelsen af at der findes stoffer i miljøet udenfor de store byer. I andre har man en politik om at udsulte disse. Forældrene skal nøje undersøge, hvordan at situationen er i deres område. De kan også forsøge at holde alkohol helt væk fra deres barn, men der har i de senere år været en del sager, hvor at rabiate religiøse grupper har forsøgt at rekruttere unge til terrorhandlinger. Disse unge rekrutteres ofte i miljøer, hvor at alkohol ikke er tilstede. Hvis denne strategi vælges, skal forældrene påregne en større indsats end normalt.

I sportsklubber landet over er det almindelig med en øl efter kamp eller træning. Der er ikke tale om mange øl, da transport til og fra kamp /træning foregår i forældrenes biler og man derfor ikke ønsker børn, som bliver dårlige og sviner bilen til.

Tendenser den senere tid

Lavere alkohol indtag isolerer de unge og ødelægger deres helbred

I februar 2008 blev de nyeste tal for de unges alkoholindtagelse offentliggjort (aldersgruppen 11-15 årige). Hvor man i 1997 kunne konstatere at 72% af de unge havde drukket mere end 5 genstande i løbet af en aften pr. måned, så var dette tal kun 57%. Men dette fald havde sin pris.

I samme periode måtte man konstatere en markant forringelse af de unges helbred. Uden det vigtigste værktøj til at socialisere, så var de unge blevet inaktive og tilbragte megen tid bag skærmen. Det åbner for risikoen for at vi over tid vil gå marginaliserede unge som pludselig går amok som det er sket i USA med utallige skoleskydninger. (I Danmark har der som bekendt kun været et sådan tilfælde) [6]

16 – 18 år

– voksenlivet på prøve

Når de unge fylder 16 år, kan de få et ID-kort hos kommunen . Den unge skal medbringe sygesikringsbevis og et foto. Prisen er 150 kr. Hvis den unge allerede har et pas eller knallertkørekort, kan dette anvendes i stedet [7].

I Danmark er det forbudt for unge at drikke alkohol på natklubber og diskoteker, hvis de er under 18 år gammel, men de må drikke alt hvad de har råd til. Forældrenes opgave i denne periode er at vurdere om den unge kan styre sit forbrug. Det er dem, som via løfte om finansiering af kørekort hvis familien har råd, kan bruge dette lokkemiddel til at få et alkoholforbrug, som kunne være på vej ud af kontrol styret på plads igen. Men stramninger indenfor trafikområdet har reduceret muligheden for at kunne bruge dette lokkemiddel. (Danmark er blandt de lande i Europa, som stiller de hårdeste krav til anskaffelse af kørekort og i dag er muligheden for at få kørekort afhængig af den sociale arv, da det er kostbart. Sekundært så er lovningen på trafikområdet temmelig stram med klip, særlige restriktioner for nye bilister og fotofælder, så det er tvivlsomt om de unge overhovedet vil få gavn af at have et.)

Men skulle den unge eventuel selv finansiere kørekortet eller melde sig til hæren for at få det som modydelse for at leje sig ud til de kampzoner verdenen over, som politikerne måtte vælge at profilere Danmark i. Derfor skal forældrene rådgive den unge om hvorvidt at denne skal have adgang til et køretøj, som kan være farlig i hænderne på en påvirket person. De seneste tal for antallet af døde og sårede i trafikken, som følge ulykker med spirituspåvirkede personer viser at dette ansvar tages alvorligt [8].

Der er set eksempler på at nogle unge fester igennem fra torsdagen og dermed afskærer sig selv muligheden for at studere videre ud over gymnasium, handelsskole eller teknisk skole [9]. Forældrene kan selvfølgelig prøve at påvirke den enkelte i håbet om at denne tager sit liv op til revision. I Danmark må forældrene ikke som det er tilfældet i f.eks. USA hyre et firma og tvinge den unge på afvænning idet at man i Danmark ikke anerkender at der kan komme noget positivt ud af at afvænne folk mod deres viljer [10] [11]

Hvor meget forældrene end må beklage det, hvis den unge ikke formå at komme videre som følge af hvad der basalt set kan kaldes selvdestruktion, så må de se det i større perspektiv. Hvis de havde tvunget den unge ud af overforbruget og denne havde haltet sig igennem til en lang uddannelse uden at denne egentlig havde fået bearbejdet årsagen til at rusmidler søges, så kan de risikere at den unge som voksen går til grunde hvor at det ikke længere har støtten fra hjemmet. Nogle mennesker kan ikke tåle pres og har bragt sig i en position, som de ikke kan håndtere.

De senere år har der været et stigende forbrug af stoffer blandt voksne, som bruger disse til at håndtere at de beklæder en position i samfundet, som de ikke skulle have søgt [12]. Lad derfor den unge være en såkaldt Underachiever dvs. at vedkommende ender med et karrierevalg som er mindre ambitiøst end det som den unge kunne have opnået.

Voksentilværelsen

Studie tiden

En stor andel af de videregående uddannelsesinstitutioner har fredagsbar på skolens område, hvor at de unge kan dyrke deres netværk. Man anser evnen til at skabe kontakter som meget vitalt for de unges fremtid. Mange virksomheder, som siden er blevet internationalt anerkendte, er grundlagt af studiekammerater.

Nogle proaktive virksomheder finansierer ligefrem disse udskænkningssteder i håbet om at de kan tiltrække de bedste elever. [13] [14]

I de senere år har der dog været en del kritik fremsat af nypuritanske kræfter [15]. Således må størstedelen af de studerende i dag lide under at rusturene, som er en slags intro-lejrskole, der skal få det sociale miljø på uddannelsesinstitutionerne til at fungere kun er en skygge af sig selv. Dette afsavn må de lide, fordi at forskellige kræfter vil tiltrække udenlandske studerende uden at disse skal yde noget med hensyn til at integrere sig i et dansk studiemiljø [16]. Man må spørge sig selv om formålet med at tiltrække udenlandske studerende, når disse ikke udviser vilje til at integrere sig i den kultur, de studerer i.

Arbejdslivet

De fleste virksomheder har efter et opgør med den traditionelle arbejdsklasse i dag forbud mod alkohol på arbejdspladsen i arbejdstiden, medmindre at der er tale om særlige begivenheder som jubilæer og receptioner. Det var helt almindelig at der så sent som i 80’erne var øl til rådighed i kantinerne.

De fleste arbejdspladser har sociale arrangementer, hvor at alkohol anvendes som værktøj til ryste medarbejdergruppen sammen. Formålet er ikke at drikke sig fulde, men at hygge i kollegaers selskab.

Der er også mange virksomheder, der har fredagsbar. Denne aktivitet virker ofte meget mere effektivt end ugentlige briefinger omkring virksomhedens udvikling.

Generelt

En voksen dansker drikker i dag ca. 11 liter ren alkohol uden dog at dette sætter sig generelle spor befolkningens helbredstilstand.

Nypuritanske, såvel som politiske kræfter har forsøgt lyve om skadesvirkningerne. Dagens grænser er 21 genstande for mænd og 14 for kvinder pr. uge. For at forebygge kredsløbssygdomme anbefales en daglig genstand, men ledende kræfter som læge- og alkoholforsker Leif Sestoft, der har 25 års erfaring indenfor alkoholforskning har rejst tvivl om sundhedsstyrelsens grænser [17] [18].

Pensionsalderen

Der har været et stigende kritik af at de ældre på plejehjem drikker. Det handler om at man skal håndtere at flere folk kan blive ældre. Fulde ældre er besværlige ældre og personaleressourcerne er ikke til mennesker, som ikke er lette at koste rundt med [19].

Myndighederne er inde i et paradoks. For det første vil man gerne hævde sig internationalt ved at kunne fremhæve en høj gennemsnitlig levealder, men på den anden side så omtales finansieringen af de ældre som en ældrebyrde for samfundet.

En sekundært betragtning er at staten har bragt sig i en dårlig position ved at omtale muligheden for en pensionisttilværelse i værdighed, når store udgifter til at føre krig rundt om på kloden efter hvor at der kan skabes omtale og store udgifter til ulandsbistand, har skal et akut finansieringsproblem, som man har løst ved at udhule grundstenen i det danske velfærdssystem – efterlønnen suppleret med at man har sat kommunerne så hårdt under pres, at pudsige episoder som at vende bleerne for at bruge dem igen optræder [20].

Aktuelle strømninger i samfundet

Politikernes bedrag

I 2007 blev det afsløret at myndighederne var ved at planlægge en konspiration. Formålet skulle være at undgå at blive nævnt som den nation, hvor at man drikker mest selvom at man slet ikke kommer i nærheden af de 6 liter mjød om dagen som blev konsumeret i Vikingetiden.

Midlet var at lyve omkring grænseværdierne på 21 og 14 genstande, så disse skulle være 14 og 7 i stedet med en fantastisk forklaring om at man i Sundhedsstyrelsen ikke havde haft oversættere til rådighed, da man i 1990 lavede de første anbefalinger. Denne konspiration blev afsløret i dagspressen, hvorefter at de nuværende grænseværdier blev fasthold. Dog fastsatte man en grænse på max. 5 genstande i løbet af en aften, hvilket skulle være en hjælp, når forældrene pakker indholdet til børnenes posefester.

Druk-rejser

Muren faldt i 1990. Østeuropa var ødelagt efter 50 års kommunistisk styre. Der var og er ikke noget tilbage at se på for turister i Østeuropa generelt. Derfor valgte en række lande med Bulgarien i spidsen at tage konkurrence op med de traditionelle rejsedestinationer som Ibiza og omkring område Sunny-Beach er der nu lavet et turist område, som er målrettet druk og fest-rejser.

Denne rejseaktivitet stod på indtil 1. februar 2008, hvor at myndighederne forbød reklame for Østeuropa af frygt for at denne Marshall-hjælp på sigt ville stille de nye økonomier i EU for stærkt. Dette forbud gælder dog kun Danmark, så derfor kan man stadig se reklamer for de såkaldte “Binge-drinking Hollidays” i udlandet.

Urolighederne i 2008

I forbindelse med vinterferien blev Danmark ramt af brande og uroligheder. Efter en uge kom argumenter om at tegninge-krigen – den såkaldte Cartoon-crisis – skulle være årsag til disse uroligheder, men det faktum at genoptrykningen af tegningerne først fandt sted flere dage efter at urolighederne var opstået, kan efter grund research af årsagerne fastlægges til at der var tale om unge, som ikke ville integrere og hygge sig i venners lag efter traditionelt Dansk mønster med en øl eller to og som derfor kedede sig, hvorefter at denne kedsomhed gik over i vandalisme.

Der er således tale om at denne gruppe står overfor en skillevej. Vil de integrere sig eller vil de – mest af hensyn til dem selv – vælge at bosætte sig i et land, hvor at man ikke vægter sociale hensyn og integration så højt.

Kilder:

 1. Law about ban on sale of tobacco and alcohol to youth under 16 years of age (In Danish)
 2. Drunk kids threw rocks after police (Jyllandsposten, July 23 2007 – In Danish)
 3. Children in drinking orgy and on drugs (Ekstra Bladet, July 24 2007 – In Danish)
 4. Blue Monday (kristendom.dk, April 28 2007- In Danish)
 5. The police allows bag parties anyway (Danmarks Radio, January 10 2008 – In Danish)
 6. ID-card to youth over 16 years of age (Ballerup kommune – In Danish)
 7. DUI on Danish roads 1997-2006, (sikkertrafik.dk – In Danish)
 8. The students are drunk Friday morning, Jyllandsposten, May 24 2007 – In Danish)
 9. Get your child abducted for 1,800 dollar, Berlingske Tidende, February 25 2005 (Reprint from WANT YOUR KID TO DISAPPEAR?, by Nadya Labi, Legal Affairs, July 2004)
 10. Children dies in behavior modification camps across the United States, Politiken, October 20 2007 – In Danish)
 11. Mr. and Mrs. Denmark are doing hard drugs, (24timer, January 6 2008 – In Danish)
 12. Future people – first violin on computer science, (IT-vest – In Danish)
 13. Firms fund free beers to students, (Denmark Radio no. 1, October 12 2007 – In Danish)
 14. Danish students are european champions in alcohol consumption, (Berlingske Tidende, January 27 2008 – In Danish)
 15. Eating earthworm on the intro trip are stopped, (Politiken, August 20 2007 – In Danish)
 16. Alcohol: the salt of our lifestyle af Leif Sestoft, Speciallæge, dr.med. (Publiceret på hjemmesiden Biokemisk forening.)
 17. Alcohol are better its reputation, (Berlingske Tidende, July 15 2007 – In Danish)
 18. Increasing alcohol problems among elderly in the future, Av Jakob Kehlet ,Social- och hälsovårdsnytt i Norden, (Marts 7 2006 – In Danish)
 19. Administrative krumspring truer plejehjemstilsynet, (Ugeskrift for læger, 2001 – In Danish)
Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

When far from home

When you are not home, you are not you

Uddannelse til ingenting

om mit liv efter uddannelse og inden jeg forhåbentlig snart kan stoppe med at arbejde igen

Jack1993's Weblog

Just another WordPress.com weblog

Sex and Other Four Letter Words...

Stories and Essays seeking Truth through Controversy

Missing TTI Victims Teens

Victimized Teens missing as result of the Troubled Teens Industry

Henrik Hansen's blog

Henrik Hansen's blog on everything and everybody

Søren Hansens blog

It's my life.

Jens Sørensens blog - tanker fra et eksil

Studerende og bitter i en afkrog fjernt fra civilisationen

Little Wordlings

Poetry, Science and other Wordlings

Ude er godt men hjemme er bedst

En side for dem som overvejer at leve og studere i udlandet

birthe1951

Birthe født i 1951 - om mit liv og mine holdninger

Bentes hjemmeblog's Blog

Lidt om vores families liv

Today a child died

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d bloggers like this: